شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

ویژگی‌های حقوق مالکیت در اسلام

<
>

می‌شوید و از پا می‌افتید و دیگر نمی‌توانید به‌ كار ادامه‌ دهید.

(164)می‌خواهم‌ نظر شما را متوجه‌ این‌ مسئلۀ‌ خطیر كنم، یعنی‌ عمق‌ تربیت‌ اسلامی‌ در قلمرو اخلاق‌ والا؛ چیزی‌ كه‌ ایثار خوانده‌ می‌شود و به‌ جایی‌ می‌رسد كه‌ اسلام‌ از آن‌ نهی‌ می‌كند. به‌ نظر می‌رسد انسان‌ خودخواهی‌ كه‌ می‌خواهد همه‌‌چیز را در اختیار داشته‌ باشد و همه‌‌چیز در تصرف‌ او باشد، با تربیت‌ و تهذیب‌ اسلامی‌ به‌ انسانی‌ تبدیل‌ می‌شود كه‌ همه‌‌چیز را برای‌ دیگران‌ می‌خواهد. پیامبر می‌گوید: نه، فرزندان‌ تو هم‌ حقی‌ دارند و جسم‌ تو هم‌ حقی‌ بر تو دارد. همۀ‌ این‌ مسائل‌ به‌ تربیت‌ اخلاق‌ والا در اسلام‌ مربوط‌ است.

(165)نكتۀ‌ سوم‌ این‌ است‌ كه‌ زمینۀ‌ اقتصادی‌ نیز بر ایدئولوژی‌ استوار است. طبعاً‌، این‌ مسئلۀ‌ جدیدی‌ در اسلام‌ نیست‌ و به‌ اسلام‌ هم‌ اختصاص ندارد. هر اقتصادی‌ بر فلسفه‌ای‌ بنا نهاده‌ شده‌ است، زیرا اقتصاد بر عدالت‌ در توزیع‌ و بهترین‌ صورت‌ مالكیت‌ و بهترین‌ روش‌ كسب‌ مِلك‌ متكی‌ است. پس‌ اگر اقتصاد بر فلسفه‌ای‌ بنا نهاده‌ شده‌ است، یعنی‌ اینكه‌ ریشه‌های‌ ایدئولوژیك‌ دارد و اقتصادی‌ سازوار و هماهنگ‌ است، زیرا كه‌ همۀ‌ احكام‌ از اندیشه‌ای‌ سرچشمه‌ می‌گیرد. میان‌ اقتصاد و امور و سازمان‌های‌ اجتماعی‌ و اخلاقی‌ و سیاسی‌ و همه‌ چیز هماهنگی‌ حاكم‌ است. ما می‌دانیم‌ كه‌ اقتصاد ماركسیستی‌ یعنی‌ كمونیسم‌ بر دیگر اركان‌ جامعه‌ متكی‌ است.

(166)اقتصاد كمونیستیِ ماركس‌ و نظام‌ اجتماعیِ سوسیالیسم، هر دو، بر یك‌ زمینۀ‌ ایدئولوژیك‌ بنا نهاده‌ شده‌اند، كه‌ همان‌ ماتریالیسم‌ دیالكتیك‌ است. یعنی‌ بر منطق‌ دیالكتیك، كه‌ اصول‌ چهارگانه‌ای‌ دارد. ماتریالیسم‌ به‌ معنای‌ انكار ماورای حس‌ و ماده‌ است.

(167)پس‌ اقتصاد ماركسیستی‌ بر ایدئولوژی‌ای بنا شده‌ است‌ و اقتصاد

106