شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

ویژگی‌های حقوق مالکیت در اسلام

<
>

‌(158)در ابتدا باید بگویم‌ كه‌ اقتصاد، امروزه، در دو معنی‌ به‌ كار می‌رود: علم‌ اقتصاد و مكتب‌ اقتصادی. علم‌ اقتصاد از علوم‌ جدید است‌ كه‌ اخیراً‌ ایجاد و برای‌ آن‌ قواعدی‌ وضع‌ و كتبی‌ دربارۀ‌ آن‌ نوشته‌ شده‌ است. بنابراین، ما در مباحث‌ خود، به‌‌خصوص‌ هنگامی‌ كه‌ از اصطلاح‌ اقتصاد اسلامی‌ استفاده‌ می‌كنیم، نمی‌گوییم‌ علم‌ اقتصادی‌ در كار است‌ و چنین‌ ادعایی‌ هم‌ نداریم. مراد ما در بحث‌هایمان‌ مكتب‌ و مشی‌ اقتصادی‌ است.«83» انسانی‌ كه‌ احكام‌ اسلام‌ را مطالعه‌ می‌كند و از راهكارها و تدابیر اسلامی‌

102