شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

اصول و روش اسلام در توزیع ثروت

<
>

‌ صالح»«76»

همچنین‌ فرمودند: «لا خیر فیمن‌ لایحب‌ جمع‌ المال‌ من‌ حلال‌ لكف‌ به‌ وجهه‌ و یقضی‌ به‌ دینه‌ و یصل‌ به‌ رحمه»«77»

كسی‌ كه‌ دوست‌ ندارد مال‌ حلالی‌ جمع‌ كند تا با آن‌ آبرویش‌ را حفظ‌ كند و دَینش‌ را ادا كند و با آن‌ صلۀ‌ رحم‌ به‌ جا آورد، خیر نمی‌بنید.

(134)در تعالیم‌ اسلامی‌ تأ‌كیدات‌ بلیغی‌ برای‌ یاد گرفتن‌ احكام‌ دینی‌ تجارت‌ قبل‌ از اشتغال‌ به‌ تجارت‌ شده‌ است. از امام‌باقر(ع)‌ نقل‌ شده‌ است‌ كه‌ علی(‌‌ع) هنگامی‌ كه‌ در كوفه‌ بود، همه‌ روزه‌ صبح‌ اول‌ وقت، بیرون‌ می‌آمد و در بازارهای‌ كوفه‌ گردش‌ می‌كرد و تازیانه‌ای‌ بر دوش‌ داشت‌ كه‌ دارای‌ دو طرف‌ و نام‌ آن‌ «سبیبه‌» بود. او به‌ هر بازاری‌ كه‌ می‌رسید، می‌ایستاد و ندا درمی‌داد: «ای‌ تجار و بازرگانان! از خدای‌ بپرهیزید.» مردم‌ كه‌ صدای‌ حضرتش‌ را می‌شنیدند هر كاری‌ كه‌ به‌ دست‌ داشتند، كنار می‌گذاشتند و با دل‌ و جان‌ به‌ اوامرش‌ گوش‌ می‌دادند. می‌فرمود: «قبل‌ از هر كار از خداوند طلب‌ خوبی‌ كنید. به‌ ارفاق‌ بركت‌ از خدا بگیرید و با مشتریان‌ مهربانی‌ كنید، خود را به‌ زیور بردباری‌ بیارایید و قسم‌ نخورید و از دروغ‌ بپرهیزید، و ستمكار نباشید و با مظلومان‌ با انصاف‌ رفتار كنید. نزدیك‌ ربا نروید و كم‌فروشی‌ نكنید و مردم‌ را گول‌ نزنید و به‌ این‌ وسیله‌ دنیا را تباه‌ نسازید.» آن‌گاه‌ در همۀ‌ بازارها می‌گشت‌ و سپس‌ برای‌ انجام‌ سایر وظایف‌ خود دربارۀ‌ مردم‌ آماده‌ می‌شد.«78»

89