شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

اصول و روش اسلام در توزیع ثروت

<
>

شده‌ است، صحت‌ این‌ معامله‌ را از بدیهیات‌ فقه‌ اسلام‌ قرار داده‌ است.

(122)ج‌. احكام‌ و آثار مخصوص

1. اجیر شدن‌ به‌طور كلی‌ مكروه‌ و محبوب‌ شارع‌ اسلام‌ نیست.«69»

2. مزد كارگر را باید هرچه‌ زودتر پرداخت‌ و غصب‌ حق‌ كارگر یكی‌ از بزرگ‌ترین‌ گناهان‌ و سبب‌ غضب‌ حق‌ پروردگار است.«70»

3. دستورات‌ بی‌شماری‌ برای‌ ارفاق‌ و محبت‌ و تعاون‌ نسبت‌ به‌ كارگر وارد شده‌ است.«71»

4. مستأ‌جر در برابر مورد اجاره‌ هیچ‌ نوع‌ ضمانتی‌ ندارد، مگر آنكه‌ در حفظ‌ و نگهداری‌ آن‌ كوتاهی‌ كند و یا از حدود معمول‌ آن‌ را بیشتر مورد استفاده‌ قرار دهد (تعدی‌ و تفریط‌).

‌(123)اصل‌ چهارم: اصل‌ حاكمیت‌ اراده‌ یا اصالة‌الصحة

الف‌. اصل‌ حاكمیت‌ اراده‌ چیست؟

(124)این‌ اصل‌ كه‌ از افتخارات‌ حقوق‌ معاصر شمرده‌ شده‌ است، در فقه‌ اسلامی‌ از آن‌ به‌ «اصالة الصحة» تعبیر می‌شود و دارای‌ سابقه‌ای‌ طولانی‌ است.

(125)یكی‌ از معانی‌ اصل‌ حاكمیت‌ اراده‌ این‌ است‌ كه‌ انسان‌ حق‌ دارد بر طبق‌ اراده‌ و تمایل‌ خود به‌ هر شكل‌ كه‌ خواست‌ با دیگری‌ قراردادی‌ منعقد كند، خواه‌ این‌ قرارداد رایج‌ و معمول‌ باشد و یا خود مبتكر آن‌ باشد، خواه‌ در زمان‌ شارع‌ و قانون‌گذار اسلام‌ متعارف‌ بوده‌ باشد یا متعارف‌ نبوده

86