شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

اصول و روش اسلام در توزیع ثروت

<
>

و یا سایر ابزار تولید در نظر گرفت، بلكه‌ سود فقط‌ و فقط‌ میان‌ كارگر و سرمایه‌دار تقسیم‌ می‌شود.«67»

6. عامل‌ مضارب (كارگر) نمی‌تواند قرارداد خود را با مبلغی‌ كمتر به‌ عامل‌ دیگری‌ واگذار كند و سودی‌ بدون‌ فعالیت‌ برای‌ خود منظور بدارد.«68»

‌(118)اصل‌ سوم: اجاره‌ و ایجار صحیح‌ است.

الف‌. تعریف‌

(119)اجارۀ‌ خانه، دكان، اتومبیل‌ و امثال‌ آن‌ از معاملات‌ رایج‌ است‌ و نیازی‌ به‌ معرفی‌ ندارد و گاهی‌ شخص‌ فعالیت‌ بدنی‌ و یا فكری‌ خود را به‌ موجب‌ قراردادی‌ در اختیار دیگری‌ برای‌ مدت‌ معینی‌ می‌گذارد. این‌ معامله‌ كه‌ به‌ نام‌ ایجار نامیده‌ می‌شود مانند اجاره‌ صحیح‌ و نافذ است.

ب‌. دلیل‌ صحت‌

(120)1.اصل‌ كلی‌ صحت‌ معاملاتی‌ كه‌ رایج‌ بوده‌اند، همان‌‌طور كه‌ در مضاربه‌ گفته‌ شد.

(121)2.آیاتی‌ كه‌ به‌ قرارداد اجاره‌ اشاره‌ می‌كند و روایات‌ معتبر و بی‌شماری‌ كه‌ در احكام‌ و آثار اجارۀ‌ خانه، دكان، زمین، حیوان‌ سواری‌ و غیره‌ وارد

85