شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

اصول و روش اسلام در توزیع ثروت

<
>

كتب‌ فقه‌ و حدیث‌ وارد شده‌ و احكام‌ و آثار این‌ قراردادها را بیان‌ می‌كند، بهترین‌ دلیل‌ برای‌ صحت‌ این‌ سه‌ معامله‌ هستند.«62»

ج. احكام‌ مخصوص‌ مضاربه، مزارعه‌ و مساقات‌

(117)1.سود حاصل‌ از این‌ معاملات‌ طبق‌ قرارداد باید میان‌ سرمایه‌دار و كارگر (عامل‌) تقسیم‌ شود.«63»

2. در صورتی‌ كه‌ زیانی‌ وارد آمد كارگر (عامل‌) مسئول‌ نبوده‌ و زیان‌ فقط‌ متوجه‌ سرمایه‌دار است.«64»

3. هرگاه‌ عامل‌ از شرایط‌ تعیین‌‌شده‌ در قرارداد تخلف‌ كند، مسئول‌ خسارت‌ وارده‌ خواهد بود.«65»

4. هرگاه‌ سرمایه‌دار براساس‌ قرارداد، عامل را ضامن کرد، به‌ موجب‌ روایت‌ «محمدبن‌‌قیس‌» از سود سهمی‌ نمی‌برد.«66»

5. در قرارداد مزارعه‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ نمی‌توان‌ سهمی‌ برای‌ گاو و تخم‌

84