شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

توزیع ثروت

<
>

طبیعی‌ هر كالا مثل‌ مركزی‌ است‌ كه‌ بهای‌ بازاری‌ به‌ دور آن‌ می‌چرخد و به‌ سوی‌ آن‌ متمایل‌ و رفته‌رفته‌ به‌ آن‌ نزدیك‌ می‌شود.«41»

(53)بنابر آنچه‌ گفته‌ شد، قیمت‌ یك‌ كالا در بازار هرچند متفاوت‌ و متغیر باشد، بالاخره‌، بر قیمت‌ حقیقی‌ آن‌ كالا كه‌ «ارزش‌ تمام‌شده» است، منطبق‌ خواهد گردید.«42»

(54)مقدمۀ‌ دوم‌ برای‌ اثبات‌ نظریۀ‌ ماركس‌ در مباحث‌ گذشته‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت: «ارزش‌ واقعی‌ هر كالا برابر با مجموع‌ ارزش‌ كارهایی‌ است‌ كه‌ در تولید آن‌ كالا به‌ كار رفته‌ و در آن‌ كالا مجسم‌ و متبلور شده‌ است.»

(55)او از این‌ دو مقدمه‌ چنین‌ نتیجه‌ می‌گیرد: «تصور اینكه‌ سود ثابت‌ و معمولی‌ در تولید یك‌ كالا ناشی‌ از بهای‌ یك‌ كالاست، یعنی‌ این‌ كالا در بازار به‌ قیمتی‌ فروخته‌ شده‌ كه‌ از ارزش‌ آن‌ بسیار متجاوز است، تصوری‌ باطل‌ است.» سپس‌ اضافه‌ می‌كند: «برای‌ تشریح‌ سود یك‌ كالا باید تحقیق‌ و مطالعه‌ را از اینجا شروع‌ كرد كه‌ ارزش‌ یك‌ كالا یا كاری‌ كه‌ در تولید آن‌ به‌ كار رفته‌ با بهای‌ بازاری‌ آن‌ یكسان‌ است. اگر شما نتوانید سود

60