شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

توزیع ثروت

<
>

‌(47)در مباحث‌ گذشته‌ دانستیم‌ كه:

1. كار با طبیعت‌ غالباً‌ پدیدآورندۀ‌ كالای‌ ارزش‌دار است.

2. كار تنها عامل‌ تعیین‌كنندۀ‌ ارزش‌ نیست.

3. ثروت‌ِ تولیدشده‌ بیش‌ از عوامل‌ تولیدكنندۀ‌ آن‌ ارزش‌ دارد.

(48)و اینك‌ به‌ سؤ‌ال‌ سوم‌ كه‌ بحث‌ اصلی‌ ما را در مبحث‌ كار ــ سرمایه ــ ابزار تولید تشكیل‌ می‌دهد، می‌پردازیم.

‌كالای‌ تولیدشده‌ و سود حاصله‌ را چگونه‌ باید تقسیم‌ كرد؟

(49)در پاسخ‌ به‌ این‌ سؤ‌ال‌ نیز آرای معروف‌ اقتصادی‌ را كه‌ نظام‌های‌ بزرگ‌ اقتصادی‌ معاصر را به‌ وجود آورده‌ است، بیان‌ می‌كنیم. آن‌گاه‌ به‌ طرحی‌ كه‌ دین‌ مقدس‌ اسلام‌ در این‌ باره‌ ارائه‌ كرده‌ و در قوانین‌ اقتصادی‌ خود مورد توجه‌ قرار داده‌ است، می‌پردازیم.

‌روش‌ ماركسیسم «39»

(50)مهم‌ترین‌ قسمت‌ از نظریات‌ اقتصادی‌ ماركس‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ سؤ‌ال‌ بیان‌ شده‌ و بزرگ‌ترین‌ اشكال‌ اقتصادی‌ قرن‌ حاضر یعنی‌ «ارزش‌ اضافی‌» نیز در این‌ مبحث‌ به‌ وجود آمده‌ است.

58