شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

افزایش ثروت

<
>

شدیدی‌ می‌كند و برای‌ علاج‌ این‌ خطر دستور جلوگیری‌ از توالد و تناسل‌ و بلكه‌ دستور رهبانیت‌ و امتناع‌ از ازدواج‌ را می‌دهد،«37» مگر آنكه‌ جنگ‌ها یا امراض‌ مهلك‌ خودبه‌‌خود تعادلی‌ بین‌ جمعیت‌ و مواد غذایی‌ لازم‌ برقرار كنند. پس‌ از مالتوس‌ پیروان‌ او كه‌ خود دارای‌ مكتبی‌ بنام‌ «مالتوسیان‌ جدید» بودند، نظریات‌ او را تعدیل‌ كرده‌ و اشتباهات‌ روش‌ او را جبران‌ كرده‌اند و نظریۀ‌ او را به‌ این‌ صورت‌ درآورده‌اند: «ازدیاد جمعیت‌ بشر خواه‌ در همۀ‌ جهان‌ و خواه‌ در یك‌ مملكت‌ با افزایش‌ مواد غذایی‌ متناسب‌ نیست.» در بین‌ اقتصاددانان‌ جهان‌ پس‌ از مالتوس‌ كمتر كسی‌ است‌ كه‌ نظریات‌ او را پذیرفته‌ باشد و پیش‌بینی‌های‌ او را باطل‌ نشمارد.

(43)نسبتی‌ را كه‌ مالتوس‌ برای‌ افزایش‌ جمعیت‌ جهان‌ بیان‌ كرد، تاكنون‌ حتی‌ در یك‌ نقطۀ‌ جهان‌ و در یك‌ زمان‌ معین‌ مصداق‌ پیدا نكرده‌ است. آماری‌ كه‌ از تعداد نفوس‌ جهان‌ در آغاز قرن‌ نوزدهم‌ و آغاز قرن‌ بیستم‌ به‌ دست‌ آمده‌ و همین‌‌طور نمودارهای‌ منتشرشده‌ دربارۀ‌ افزایش‌ مواد غذایی‌، پایه‌های‌ پیش‌بینی‌ مالتوس‌ را متزلزل‌ كرده‌ است.

(44)به‌‌طور كلی‌ می‌توان‌ گفت‌ كه‌ رابطۀ‌ ثابت‌ و محكمی‌ بین‌ افزایش‌ جمعیت‌ جهان‌ و افزایش‌ مواد غذایی‌ وجود دارد و هرچه‌ جمعیت‌ زیاد شود به‌‌تدریج‌ كشت‌ زیاد می‌شود، زمین‌های‌

55