شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

کار تعیین‌کنندۀ ارزش

<
>

تولید نامیده‌ می‌شود. در هیچ‌یك‌ از این‌ سه‌ مثال‌ چیزی‌ خلق‌ نشده‌ است، بلكه‌ صنعت‌ و حالت‌ خاصی، در این‌ موجودات‌ پدید آمده‌ كه‌ به‌ كار مصرف‌كننده‌ می‌آید.

(12)كشاورز نیز از این‌ قانون‌ مستثنی‌ نیست؛ در نتیجۀ‌ فعالیت‌ او، یعنی‌ شخم‌ و آبیاری‌ و كشت، و به‌ كمك‌ عوامل‌ طبیعی، مواد مختلف‌ و متفرق‌ آب، هوا و آفتاب‌ مجتمع‌ و در دانۀ‌ گندم‌ یا سایر محصولات، متراكم‌ می‌شوند و محصول‌ قابل‌ خوردن‌ می‌گردد. این‌ نوع‌ تغییرات‌ را در اقتصاد تغییرات‌ كمّی‌ نام‌ داده‌اند.

(13)علمای‌ اقتصاد، تجارت‌ را نیز به‌ علت‌ آنكه‌ به‌‌وسیلۀ‌ حمل‌‌ونقل‌ و توزیع، كالاهای‌ مختلف‌ را در دسترس‌ مصرف‌كننده‌ می‌گذارد و حالت‌ جدیدی‌ به‌ كالا می‌دهد، آن‌ را كاری‌ تولیدی‌ دانسته‌اند.«18»

تعریف‌ احتیاجات‌ اقتصادی‌

(14)در علم‌ اقتصاد، حاجت‌ فقط‌ به‌ ناراحتی‌ و رنج‌ شخص‌ در مقابل‌ محروم‌ بودن‌ از چیزی‌ گفته‌ نمی‌شود، بلكه‌ میل‌ انسان‌ به‌ هرچه‌ تعلق‌ گیرد، از نظر اقتصادی‌ آن‌ چیز مورد احتیاج‌ اوست.«19» بنابراین‌، هرچه‌ مورد تمایل‌ انسان‌ قرار گرفت، خواه‌ از ضروریات‌ زندگی‌ او باشد و یا از تجملات‌ و تفریحات‌ او، جزو حوایج‌ اقتصادی«20»‌ محسوب‌ می‌شود. اینك‌ از تفصیل‌

41