شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

کار تعیین‌کنندۀ ارزش

<
>

طرفداران‌ مهم‌ این‌ نظریه‌ به‌ شمار می‌روند.

(8)دستۀ‌ سوم، سود حاصل‌ را به‌ سه‌ عامل‌ فوق‌الذكر یعنی‌ كار و سرمایه‌ و ابزار تولید تقسیم‌ می‌كنند و با تفاوت‌های‌ گوناگونی‌ هر سه‌ عامل‌ را منتفع‌ می‌دانند. سیستم‌های‌ سرمایه‌داری‌ ارشادی‌ (یعنی‌ طرفداران‌ مداخله‌ و ارشاد دولت‌ در تولید«12») كه‌ بر اساس‌ بانكداری‌ استوار است«13»‌ و نصیبی‌ در تولید برای‌ كارگر قائل‌ شده‌اند، جزو این‌ دسته‌ محسوب‌ می‌شوند.

(9)ما در این‌ بحث‌ها سعی‌ كرده‌ایم‌ با عباراتی‌ واضح‌ و به‌‌دور از تعصب، با دقت‌ و انصاف، این‌ اختلاف‌ بزرگ‌ را كه‌ پایۀ‌ مهم‌ترین‌ مشكلات‌ عصر ماست، بررسی‌ كنیم‌ و مقصود مؤ‌سسین‌ این‌ روش‌ها را به‌ خوبی‌ درك‌ و نظریات‌ آنان‌ را نقد كنیم‌ و حق‌ را در هر قسمت‌ بپذیریم.«14» این‌ هدف‌ را در پاسخ‌ به‌ سؤ‌الات‌ زیر مطالعه‌ می‌كنیم:

1. آیا كار تنها عامل‌ تعیین‌كنندۀ‌ ارزش‌ اشیاست؟

2. آیا ثروت‌ بشر رو به‌ زیادی‌ است؟

3. كالای‌ تولیدشده‌ و سود حاصله‌ را چگونه‌ باید تقسیم‌ كرد؟

39