شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

مقدمه

<
>

اقتصادی‌ مسلمانان‌ راهی‌ مستقل‌ و متفاوت‌ از مكاتب‌ سرمایه‌داری‌ و سوسیالیستی‌ پیشنهاد می‌كنند، كه‌ بر هدایت‌ و پرورش‌ استعدادهای‌ انسانی‌ و افزایش‌ انبارۀ‌ آن‌ در اقتصاد كشور مبتنی‌ است. انباشت‌ و تراكم‌ سرمایۀ‌ انسانی‌ در مكتب‌ اسلام، موجب‌ رشد اقتصادی‌ و اشتغال‌ منابع‌ بشری‌ و محافظت‌ از محیط‌ زیست‌ می‌شود، و مآلاً‌ رفاه‌ و سعادت‌ كل‌ جامعه‌ را تأمین‌ می‌كند. این‌ راهِ‌ توسعۀ‌ اقتصادی‌ در سیرۀ‌ مبارك‌ پیامبر اسلام‌ برای‌ پیشبرد اقتصاد مسلمانان‌ نیز مشاهده‌ می‌شود.

‌مقدمه‌

‌حوزۀ‌ علمیۀ‌ قم‌ از بدو تأسیس‌ شاهد تحو‌لات‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ عظیمی‌ در عرصۀ‌ كشور و منطقه‌ بوده‌ است. برخی‌ از این‌ تحو‌لات، چون‌ كشف‌ حجاب‌ و حملۀ‌ مسلحانه‌ به‌ مسجد گوهرشاد در دوران‌ حكومت‌ رضا خان‌ پهلوی، برای‌ موجودیت‌ حوزه‌ و دینداری‌ مردم‌ تهدیدی‌ مستقیم‌ بود، و برخی‌ دیگر مانند بروز جنگ‌ جهانی‌ دوم، سقوط‌ رضاشاه‌ و ورود متفقین‌ به‌ ایران، امنیت‌ كل‌ كشور را به‌ خطر انداخت. چندی‌ از روی‌ كار آمدن‌ محمدرضا پهلوی‌ نگذشت‌ كه‌ نهضت‌ ملی‌ شدن‌ نفت‌ آغاز و كشور با تحول‌ سیاسی‌ درونی‌ و دخالت‌ آشكار بیرونی‌ مواجه‌ شد. این‌ تغییر و تحو‌لات‌ همچنان‌ ادامه‌ داشت، تا قیام ‌15 خرداد برپا شد و سپس، با گسترش‌ و همه‌گیر شدن‌ مبارزات‌ مردم‌ به‌ رهبری‌ امام‌ خمینی‌ (ره) به‌ پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ انجامید.

طبیعی‌ است‌ كه‌ مؤ‌سَس‌ حوزۀ‌ علمیۀ‌ قم، مرحوم‌ آیت‌الله العظمی‌ عبدالكریم‌ حائری، و وصیِ‌ ایشان، مرحوم‌ آیت‌الله العظمی‌ سید صدرالدین‌ صدر، و سایر مراجع، مستقیم‌ یا غیرمستقیم، تحت‌ تأثیر پدیده‌های‌ یاد شده‌ قرار داشتند و رسالت‌ حساس‌ دینی‌ خود را ایفا می‌كردند. بالطبع،

15