شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

اسلام و خانواده در جامعۀ پیشرفته

<
>

اسلام و خانواداه در جامعه پیشرفته

مقالۀ امام موسی صدر در همایش «اسلام و تنظیم خانواده». این همایش در روزهای 24 تا 29 ژانویۀ 1971 (4 تا 9 بهمن 1349) در کشور مغرب برگزار شد. دفتر منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقای مؤسسۀ «اتحاد جهانی برای تنظیم خانواده»

این همایش را در شهر رباط مغرب برگزار كرد.

229