شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

جلوه‌هایی از تمدن ما

<
>

آسمان‌ بی‌سقف‌ بمیرند، اما نظافتشان‌ را ترك‌ نكنند. او می‌افزاید كه‌ در آن‌ هنگام‌ كه‌ نظافت‌ جزءِ‌ لاینفك‌ زندگی‌ عرب‌ بود، در تمامی‌ اروپا، حتی‌ در قصرها، یك‌ حمام‌ وجود نداشت. در قصری‌ مثل‌ ورسای‌ هم‌ حمامی‌ پیدا نمی‌شد. بروید ملاحظه‌ بفرمایید.

پنجم. تعلیم‌ و تربیت‌ مدنی‌

(127)دو سال پیش همین‌جا در این‌‌باره‌ به‌ تفصیل‌ سخن‌ گفته‌ام‌.«30»

ششم. تلاش‌ برای‌ صلح‌ و دوستی‌

‌اما در مورد صلح‌، كافی‌ است‌ بدانیم‌ كه‌ سلام‌ از نام‌های‌ خداوند است، چنان‌كه‌ در دعاها می‌خوانیم: «اللهم‌ انت‌ السلام‌ و من السلام‌ و الی یرجع‌ السلام»‌ درود و تحیت‌ مسلمانان‌ هم‌ «سلام» است. دعوت‌ قرآن‌ هم‌ آنجا كه‌ می‌فرماید: «ادخُلوا فِی‌ السِّلمِ‌ كافَّةً»‌«31» تلاشی‌ است‌ برای‌ برقراری‌ صلح‌ در جامعه. فلسفۀ‌ این‌ تلاش‌ برانگیختن‌ انسان‌ به‌ تبعیت‌ از ناموس‌ هستی‌ است.

هستی‌ با همۀ‌ اجزایش‌ و با همۀ‌ تنوع‌ و گوناگونی‌ در اشكالش‌ و با جمیع‌ وظایف‌ مختلفش، سراسر یكپارچگی‌ و هماهنگی‌ است؛ همه‌ در جهتی‌ واحد، در جهت‌ سجود و خشوع‌ برای‌ خداوندند. پس‌ جامعه‌ می‌تواند در صلح‌ و آرامش‌ زندگی‌ كند، خصوصاً‌ وقتی‌ كه‌ هدف، همان‌گونه‌ كه‌ اشاره‌ كردیم، تنها هدف‌ مادی‌ نباشد. در مسیر این‌ هدف، این‌ امكان‌ برای‌ انسان‌ وجود دارد كه همان‌طور كه‌ می‌خواهد، بی‌آنكه‌ كسی‌ به‌ رقابت‌ با او برخیزد، حركت‌ كند و بخواند و بنویسد.

92