شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

جلوه‌هایی از تمدن ما

<
>

برای‌ اطلاعات‌ بیشتر در این‌ زمینه‌ باید به‌ كتب‌ تاریخی‌ رجوع‌ كرد: تاریخ‌ تمدن‌ عرب، از جرجی‌ زیدان، در هفت‌ جلد، كه‌ یك‌ دورۀ‌ مختصر تاریخ‌ است؛ و نیز تاریخ‌ عرب، نوشتۀ‌ امیر علی‌ جندی و كتاب‌های‌ دیگری‌ نظیر این‌ها.

ط. سفرهای‌ اكتشافی‌

(124)عرب‌ها توانستند هر سه‌ قاره‌ یا به‌طور كلی‌ چهار قارۀ‌ قدیمی‌ را در سفرهای‌ خود كشف‌ كنند. تاجر، در سفرهای‌ خود، به‌ مكان‌های‌ دوردست‌ كشور چین، حتی‌ پكن، پا نهاده‌ بود. او كتابی‌ نوشت‌ كه‌ شاگردش‌ ابوزید آن‌ را در سال‌880 قمری تكمیل‌ كرد و در آن‌ همۀ‌ موقعیت‌های‌ جغرافیایی‌ جهان‌ قدیم‌ را وصف كرد. مسعودی‌ هم‌ كه‌ معروف‌ است. ابوالحسن‌ صیاح‌، جهانگرد عرب، در سال ۹۴۱ قمری به‌ آفریقا سفر كرد و 44 اشتباه‌ را در نقشه‌های‌ بطلمیوسی‌ اصلاح‌ كرد. ابن‌بطوطه‌ هم‌ مشهور است. او آخرین‌ جهانگرد در سال ‌1377 میلادی‌ است‌ كه‌ تا كشور مالی‌ در غرب‌ آفریقا پیش‌ رفت. ادریسی‌ نقشۀ‌ جهان‌ را اصلاح کرد‌ و نقشۀ‌ جدیدی‌ برای‌ آن‌ ترسیم كرد. سرانجام‌، بیرونی‌ است‌ كه‌ در كتاب‌ تخفیص‌ العنفِ‌ خود، در850 سال‌ قبل، چنین‌ می‌نویسد: «طبق‌ تحقیقاتی‌ كه‌ انجام‌ داده‌ام، گمان‌ می‌كنم‌ كه‌ در سوی‌ دیگر كرۀ‌ زمین، سرزمینی‌ همانند سرزمین‌ ما وجود دارد.» ‌و این‌ تقریباً‌ همان‌ نظریۀ‌ وجود آمریكا و قارۀ‌ جدید است. این‌ نظریه‌ از قرن‌ نهم‌ وجود داشته‌ است. بحث‌ در باب‌ روابط‌ بازرگانی‌ هم‌ به‌ درازا می‌كشد. از آن‌ صرف‌نظر می‌كنیم‌ تا به‌ مسائل‌ مهم‌تر برسیم.

چهارم. هنر

‌(125)هنر آینۀ‌ تمدن‌ است، چراکه‌ در آن‌ فریبكاری و فشار و انحراف‌ و دروغ‌ راه‌ ندارد. هنر به‌روشنی‌ و با وضوحِ تمام‌ سطح‌ تمدن‌ را منعكس‌ می‌كند.

90