شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

جلوه‌هایی از تمدن ما

<
>

استثنا و با همۀ‌ انواع‌ شرقی‌ و غربی‌اش، تمدن‌ مادی‌گراست. شاید بگویید: برخی‌ معتقدند كه‌ غرب‌ به‌ خدا باور دارد، پس‌ چرا شما تمدن‌ آنان را مادی‌ می‌نامید؟

به‌طور خلاصه‌ و صریح‌ می‌گویم که‌ متأ‌سفانه‌ در جهان‌ تمدنی‌ وجود دارد كه‌ بر انكار خدا استوار است. اساس‌ تمدنِ‌ آنان ماتریالیسم‌ دیالكتیك‌ است. آنان‌ در ارزیابی‌ تمدنشان، تكیه‌ بر خلع‌ خدا می‌كنند و این‌ امری‌ واضح‌ و قطعی‌ است. البته،‌ تمدن‌ غربی‌ خدا را نفی‌ نمی‌كند، لكن‌ براساس‌ نادیده‌ گرفتن‌ خدا بنیاد شده است. فرق‌ است‌ میان‌ انكار كردن‌ و نادیده‌ گرفتن. تمدنِ‌ جدیدِ غرب‌ بر اساس‌ بی‌تأ‌ثیر دانستن‌ ماورای‌ طبیعت‌ در زندگی‌ بشر پی‌ریزی‌ شده‌ است. این‌ مطلب‌ در سخنان‌ اواخر قرون‌ وسطا‌ و تعریف‌ تمدن‌ جدید به‌ وضوح‌ دیده‌ می‌شود.

(96)پایه‌گذاران‌ این‌ تمدن، اگرچه‌ به‌ انكار خدا تصریح‌ نكرده‌اند، اما او را در ادعا و در عمل‌ نادیده‌ گرفته‌اند و خود را سكولاریست‌ و مكتبشان‌ را سكولاریسم‌ نامیده‌اند. آنان‌ مؤ‌ثر بودن‌ خدا را نفی‌ می‌كنند و اگر در آرای‌ متناقض‌ پایه‌گذاران‌ این‌ تمدن‌ دقت‌ كنید، این‌ اندیشه‌ را به‌ روشنی‌ درمی‌یابید. بنابراین، ما ادعا می‌كنیم‌ كه‌ تمدن‌ غرب‌ بر این‌ باور است‌ كه‌ ماورای‌ طبیعت‌ هیچ‌گونه‌ دخالت‌ و تصرفی‌ در عالم‌ طبیعت‌ ندارد. این‌ تمدن‌ تلاش‌ می‌كند كه‌ خدا را از صحنۀ‌ زندگیِ انسان‌ دور كند. تمدن‌ كنونی‌ این‌‌گونه‌ پی‌ریزی‌ شده‌ است. قرآن، از پیش، این‌ نوع‌ تمدن‌ را تمدن‌ یهودی‌ نامیده‌ است‌ و می‌فرماید: «وَ قالَتِ‌ الیَهودُ‌ یَدُ‌ ا‌للّهِ مَغلولَةٌ‌ غُلَّت‌ اَیدیهِم‌ و لُعِنوُا بِما قالُوا بَل‌ یَداهُ‌ مَبسوطَتانِ‌ یُنفِقُ‌ كَیفَ‌ یَشاءُ‌ و لَیَزیدَنَّ‌ كَثیراً‌ مِنهُم‌ ما أُنزِلَ‌ إلَیکَ مِن‌ رَبِّکَ طُغیاناً‌ و كُفراً‌ وَ‌ أَلقَینا بَینَهُمُ‌ العَداوَةَ‌ و البَغضاءَ‌ اِلی‌ یَومِ‌ القیامَةِ، كُلَّما أَوقَدوا ناراً‌ لِلحَربِ‌ أَطفَأَ‌هَا اللّهُ‌ و یَسعَونَ‌ فِی‌ الأ‌رضِ‌ فِساداً‌ و اللّهُ‌ لا یُحِبُّ‌ المُفسِدینَ. وَ لَو أَنَّ‌ أَهلَ‌ الكِتابِ‌ آمَنوا وَ‌ اتَّقَوا لَكَفَّرنا

74