شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

دین و مشاركت اجتماعی

<
>

همه‌ در چارچوب‌ برنامه‌های‌ جمعیت احسان و نیکوکاری شهر صور صورت می‌پذیرد كه‌ روز به‌ روز بر دامنۀ‌ فعالیتش‌ افزوده‌ می‌شود.

سخن که به اینجا رسید از علامۀ مصلح، سیدموسی‌صدر، برای گشاده‌رویی و حوصله‌ای که به خرج دادند، سپاسگزاری کردم.

66