شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

دین و مشاركت اجتماعی

<
>

ما بر این‌ باوریم‌ كه‌ مسلمان‌ باید به‌ امور دیگر مسلمانان‌ و اهل‌ كتاب‌ اهتمام‌ ورزد. فعالیت‌‌های‌ اجتماعی‌ و مصالح‌ مردم‌ را می‌توان‌ به‌ دو دستۀ‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ تقسیم‌ كرد. فعالیت‌ مستقیم‌ یعنی‌ اصلاحاتی‌ كه‌ خود می‌توانیم‌ در پی‌ آن‌ها برآییم‌ و برای‌ تحققشان‌ تلاش‌ كنیم. فعالیت‌ غیرمستقیم‌ یعنی‌ تلاش‌ برای‌ تجدید نظام‌ تا بر اساس‌ مصلحت‌ مردم‌ و هدایت‌ آنان بر پا شود.

آنچه‌ برای‌ من‌ از آمدن‌ یا رفتن‌ یك‌ وزیر و پیروزی‌ یا ناكامی‌ یك‌ كاندیدا اهمیت‌ بیشتری‌ دارد، آن‌ است‌ كه‌ این‌ وزیر یا آن‌ نماینده‌ را كمك‌ كنم‌ تا كاری‌ سازنده‌ و ثمربخش‌ صورت‌ دهد و سطح‌ زندگی‌ شهروندان‌ این‌ كشور را ارتقا دهد. بنابراین، حوزۀ‌ فعالیت و اختیارات‌ و توانمندی‌ من‌ با احزاب‌ تفاوت‌ دارد، زیرا فعالیت‌ یك‌ حزب‌ غالباً‌ در این‌ زمینه است‌ كه‌ زمام‌ قدرت‌ را به‌‌دست‌ گیرد یا حكومت‌ را حمایت‌ كند تا بلكه‌ از این‌ طریق‌ به‌ اهداف‌ خود جامۀ‌ عمل‌ بپوشاند. خواهش‌ می‌كنم‌ از همین‌‌جا دانسته‌ شود كه‌ من‌ با همۀ‌ احزاب‌ و گرایش‌‌ها بر مبنای‌ این‌ شعار رفتار خواهم‌ كرد:«اُد‌عُ‌ اِلی‌ سَبیلِ‌ رَبِّکَ‌ بِالحِكمَةِ‌ و المَو‌عِظَةِ‌ الحَسَنَةِ.»«18»

(82)با توجه‌ به‌ اینكه‌ شما به‌ لحاظ‌ سنی‌ و فرهنگی‌ پیشتاز نسل‌ جوان‌ هستید، چه‌ پیشنهادهایی‌ برای‌ جوانان‌ دارید؟

با لبخندی‌ جواب‌ داد: باید اعتراف‌ كرد كه‌ جوانان‌ آمال‌ و آرزوهایی‌ خاص‌ خود دارند. در عین ‌حال، این‌ بدان‌ معنا نیست‌ كه‌ در آرزوهای‌ خود غرق‌ شوند یا چندان‌ افراط‌ كنند كه‌ جسم‌ و عقلشان‌ در برابر حوادث‌ بی‌اعتنا شود. از این‌ رو، در برخورد با جوانان، هم از شیوۀ تسامح استفاده می‌کنم و هم از نصیحت. من در مواجهه با جوانان، چشمی را باز می‌‌کنم

64