شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

دین و مشاركت اجتماعی

<
>

‌ زمانی، در كجا و به‌ چه‌ زبانی‌؟

تحصیلاتم را در دانشگاه‌ تهران‌ و به‌ زبان‌ فرانسه‌ گذراندم.

(77)به‌ چه‌ زبان‌‌هایی‌ تسلط‌ دارید؟ آیا تأ‌لیفاتی‌ هم‌ دارید؟

به‌ زبان‌‌های‌ عربی و فارسی‌ و فرانسه‌ تسلط‌ دارم. كتابی‌ تأ‌لیف‌ نكرده‌ام‌، اما در فقه‌ مقالاتی‌ نگاشته‌ام.

آیا در كنار وظایف‌ دینی‌ هدف‌ خاصی‌ را دنبال‌ می‌كنید؟

فعالیت‌‌های‌ دینی من، قبل‌ از هر چیز، ارتقای‌ زندگی‌ اجتماعی‌ مردم‌ به‌طور عام‌ و فرهنگ‌ دینی‌ مسلمین‌ به‌طور خاص‌ است. بر این‌ باورم‌ كه‌ تا وقتی‌ زندگی‌ اجتماعی‌ مردم‌ در این‌ سطح‌ است‌، وضع‌ دینی‌ آنان‌ را نمی‌توان‌ بهبود بخشید. از این ‌رو، در صدد تأ‌سیس‌ مؤ‌سسه‌ای‌ اجتماعی‌ در شهر صور هستم‌ تا برای‌ بیکاران اشتغال‌ ایجاد كند، به‌ نیازمندان‌ یاری‌ رساند، یتیمان‌ را پناه‌ دهد و با استفاده‌ از شیوه‌های‌ جدید به‌ آنان‌ حرفه‌ و صنعت‌ بیاموزد. اخیراً‌ موافقت‌ ادارۀ کل احیای اجتماعی (مصلحة الإنعاش الإجتماعی)‌ را جلب‌ كرده‌ام‌ تا با تقبل‌ یك‌سوم‌ هزینه‌های‌ این‌ مؤ‌سسه‌، ما را در این‌ امر یاری‌ دهد.

(78)منظورتان‌ از حرفه و صنعت‌ چیست؟

در رأ‌س‌ همه‌ صنعت‌ فرش‌ ایران‌ و در بخش‌ كشاورزی‌ كشت‌ چای.

چگونه‌ چنین‌ كارهایی‌ ممكن‌ است. اصلاً‌ آیا خاك‌ ما برای‌ كشت‌ چای‌ مناسب‌ است؟

در مورد صنعت‌ فرش‌ استاد خبره‌ای‌ از تهران‌ خواهم‌ آورد. در مورد كشت‌

61