شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

دین در جهان امروز

<
>

(69)دوم، برقرارکردن‌ خدمت‌ سربازی هم در بُعد نظامی كشور و هم در دیگر ابعاد اجتماعی، حتی اگر در جمعیت‌ها و مؤسسات باشد. می‌توان‌ هر جوانِ مشغول‌ در مدرسه‌ یا غیرمدرسه‌ را موظف‌ كنیم‌ كه‌ یك‌ سال‌ برای‌ آمادگی‌ و تمرین مشغول‌ كار شود. قسمتی‌ از آن‌ یك‌ سال‌ در ارتش، قسمتی‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ در مؤ‌سسات، در جمعیت‌ها و یا در جنبش‌های اجتماعی. هر نوجوان‌ باید کار کند نه‌ اینكه‌ یك‌ موجود مسخ‌شده‌ در زندگی‌ لبنانی‌ها باشد. و این‌ برای‌ آن‌ است‌ كه‌ تا اندازه‌ای‌ از این‌ بی‌مسئولیتی‌ و نداشتنِ‌ احساسِ‌ مشترك‌ با دیگران‌ و تحلیل رفتن و ضعیف‌شدن درآییم.

(70)سوم، پاك‌سازی‌ كشور از عواملِ‌ فساد. این‌ امری‌ ضروری‌ است‌ و هرگز چیزی‌ به‌ اهمیت‌ آن‌ نمی‌رسد. این‌ فسادِ‌ رخنه‌گر كه‌ فیلم‌ها و تبلیغات‌ و جراید و مجلات‌ آن‌ را ترویج‌ می‌كنند، بیش‌ از حد شده است‌. بدون‌ ایجاد فضایی‌ كه‌ جوان‌ بتواند در آن‌ زندگی‌ سالم‌ و امکاناتی در حد‌ كفایت‌ داشته‌ باشد، نمی‌توان جامعه را درمان‌ كرد و جلوی فساد جوانان‌ را گرفت. وگرنه‌ اگر جوانان‌ را از این‌ طرف‌ درمان‌ كردیم‌ اما از طرف‌ دیگر آنان‌ را در محیطی رها كردیم‌ كه‌ كم‌كم‌ آنان‌ را به‌ فساد می‌كشد، مثل‌ این‌ است‌ كه‌ مریض‌ را درمان‌ كرده‌ایم‌، اما او را در وقت‌ نقاهت‌ یعنی‌ در وقت‌ و وضعیت نامناسب‌ رها كرده‌ایم، آن‌ هم‌ بدون‌ خورد و خوراك‌ مناسب.

(71)چهارم، ایجادِ‌ جدیت‌ و تلاش‌ با مقدس‌ داشتن‌ مبانی‌ و ایجاد احترام‌ در مراكز. چراکه‌ در وضع‌ و اوضاع كنونی‌ هرچیزی‌ نقض‌شدنی است‌ و از همۀ قوانین گریز و سرپیچی ممکن است. با پارتی‌بازی می‌توان‌ هر كاری‌ كرد. پس‌ ممكن‌ نیست‌ كه‌ این‌ مفهومِ‌ همه‌گیر‌ جدیت‌ و تلاش‌ را در ما ایجاد كند و بپروراند.

(72)پنجم، تشكیلِ‌ هیئت‌ دینی‌ که تلاش كند با جهانِ‌ اسلام‌ و مسیحیت

55