شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

دین در جهان امروز

<
>

مقابل‌ اهدافش‌ كه‌ گسترده‌تر از زندگی‌ مادی‌ است،‌ كوچك‌ می‌شمارد. اگر این‌گونه‌ شود، دین‌ تا حد بسیاری می‌تواند جلوی زیادت‌طلبی‌ و سركشی‌ و خودخواهی‌ و منافع‌ شخصی‌‌ای را بگیرد كه‌ ما به‌ آن‌ مبتلاییم‌ و هستی‌ ما را بر باد داده‌ است‌. دین‌ می‌تواند بر اساس‌ این‌ ایده‌ كه‌ «خلق‌ عیال‌ خداوندند و بهترینِ‌ مردم‌ نزد خداوند، آن كس است كه به خلقِ خدا سود رساند»«13»، رابطه‌های‌ بهتری‌ بین‌ افراد و بین‌ گروه‌ها برقرار كند.

(67)جرئت‌ دین‌ برای‌ جلوگیری‌ از فرقه‌گرایی‌ سیاسی‌ و معامله‌ بر سر خدا و مقدسات،‌ از هر نیروی‌ دیگری‌ بیشتر است. دین‌ بهتر از هر وسیلۀ‌ دیگری‌ می‌تواند امید به‌ پیروزی‌ را در ما زنده‌ كند. دین‌ بهترین‌ راه‌ برای‌ بیدار كردنِ‌ احساسات انسانی و شعله‌ور كردن‌ آن‌ بین‌ ماست، بین‌ ما هم‌وطنان و بین اعراب و حتی‌ بین‌ ما و دنیا. تنها راه‌ ما برای باور داشتن پیروزی همان دین است. خواه‌ در این‌ راه‌ جان‌ ببازیم، خواه‌ به‌ هدف‌ برسیم. تمام‌ این‌ها با اجرای دینِ‌ صحیح‌ و تفسیرِ‌ صحیح‌ و زنده‌ از مبانی‌ دینی‌ ممكن‌ است‌ و بدین منظور باید چند چیز را فراهم‌ كرد:

(68)اول، تربیت‌ ملی‌ عمیق‌ و همه‌جانبه‌ای كه‌ بر اساس‌ ارائۀ اندیشه‌های‌ روشن‌ از هستی‌ و جامعه‌ استوار است. برادران، تربیتِ‌ صحیح‌ این‌ نیست‌ كه‌ دانشجو یا دانش‌آموز را از چیزی‌ منع‌ كنیم‌ یا به چیزی عادت دهیم، بلکه باید به او فلسفه و دیدگاهی دربارۀ جهانِ پیرامونش ارائه کنیم؛ دیدگاهی‌ در مورد وطنش، در مورد حق‌ و باطل، در مورد هستی‌ و تاریخ. اِ‌عمال‌ تربیت‌ در كودك‌ به‌ صورت‌ تعریف یك‌ سلسله‌ كار و وظیفه، تربیت‌ سطحی است. باید فلسفه‌ای‌ برای‌ تربیت‌ فرزندانمان‌ ایجاد كنیم. برادران، باید به‌ آنان درمورد خودشان و انسان و میهن و حق، مفاهیمِ‌ روشن‌ و آشكار عرضه کنیم.

54