شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

دین در جهان امروز

<
>

خواب‌های‌ شیرینِ‌ دروغین‌ خسته‌ شده‌ است، نجات دهد.

(65)وضعیت‌ ما در كشورهای‌ عربی‌ شاید بهتر از غرب‌ باشد. چراکه‌ دین‌ حداقل‌ در مراكز خود‌ و در عمقِ‌ جان‌ها حضور دارد و این‌ صورت‌ تمدن‌ و این‌ ساختارهایی‌ كه‌ بر تمام‌ وجودِ‌ فرهنگ‌ و شهرهای‌ ما سیطره‌ یافته، هنوز سطحی است و نتوانسته‌ آن‌ ایمان‌ كم‌ را كه‌ در وجود ما شرقی‌ها باقی‌ مانده‌ است،‌ از بین‌ ببرد.

این‌ امید هست‌ كه‌ ما بتوانیم‌ در لبنان، با توجه‌ به‌ تجربه‌های‌ گوناگونی‌ كه‌ داریم، برای‌ خود‌ و آنان كار كنیم. خصوصاً‌ كه‌ ما در سال‌های‌ اخیر دچار مشكل‌ بسیار تلخ‌ مادّی‌گرایی شده‌ایم كه‌ برجسته‌ترین‌ مصداق‌ و منفورترین‌ شكل‌ آن‌ در اسرائیل‌ تجسم‌ پیدا كرده‌ است. ما در سال‌های‌ اخیر پاگذاشتن‌ جهان‌ بر وجدان‌ خویش‌ را دیدیم. پشتیبانی‌ جهان را‌ از ایجاد دولتی غاصب‌ دیدیم. البته،‌ به‌ اسم‌ اینكه‌ كفاره‌ای‌ باشد برای‌ جنایت‌هایی‌ كه‌ در حق‌ ایشان‌ روا داشته‌اند، ولی‌ كفاره‌ای‌ از كیسۀ‌ ما. این‌ تغافل‌ و فریب‌ خوردنِ‌ عجیب‌ و غریب‌ را در هجوم‌ گمراه‌كنندگی‌ دیدیم. جنگ‌ و جنایت‌ها را دیدیم‌ كه‌ نقاب‌ از چهرۀ‌ انسانِ‌ در اوجِ‌ تمدن‌ برگرفت. معامله‌ و رقابت‌های‌ پست‌ را برای تسلّط بر بازارهایمان از راه برانگیختن احساسات دیده‌ایم‌ و می‌بینیم. و خود و تفرقه‌ و خودخواهی‌ خود‌ را نیز دیده‌ایم.

(66)حقیقت‌ این‌ است: آنچه‌ دیده‌ایم‌ همان‌ واقعیتِ‌ آشكارشدۀ‌ ماست. چه‌ كنیم؟ كار باید كرد. در این‌ برهه‌ از تاریخ‌ باید با كارِ همه‌جانبه‌ شروع‌ كنیم‌ و نقش‌ دین‌ را به‌ دین‌ بسپاریم، زیرا دین‌ بیش‌ از هر عامل‌ دیگر می‌تواند نیروهای‌ جوانان‌ را ذخیره‌ كند و از مصرف‌ شدن‌ آن‌ نیروها در فساد و زیان‌ و لاابالی‌گری جلوگیری‌ كند. دین‌ می‌تواند جلوی این‌ طبع‌ انسانی‌ و این‌ هدر شدن‌ مداوم‌ نیروهای‌ جوانان‌ را بگیرد. دین‌ می‌تواند از فرد نیروهایی‌ عظیم‌ بسازد كه‌ مرگ‌ را به‌ چیزی‌ نمی‌انگارد و زندگی‌ را در

53