شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

در پاسداشت آزادی

<
>

(29)این‌ فاصله در دل‌های‌ مردم‌ تصوری‌ وهم‌آلود و ابهام‌آمیز ایجاد می‌كند، به‌طوری‌كه‌ مردم‌ حاكمان‌ را تافته‌ای‌ جدابافته‌ دانند و به‌ آنان‌ گمان‌ بد برند یا از آنان بتی‌ سازند كه‌ به‌ جای‌ خدا پرستش‌ شوند. در هر دو حالت، اعتماد از بین‌ می‌رود و شهروندان‌ تحقیر می‌شوند و محكوم‌ و زیردست‌ تلقی‌ می‌شوند و حاكم‌ سرور و ارباب‌ به‌ حساب‌ می‌آید، و در هر دو حالت انحراف‌ پیش‌ می‌آید. به‌ همۀ‌ این‌ مصیبت‌ها در عهدنامۀ‌ امام ‌علی‌(ع)‌ به‌ مالك‌ اشتر اشاره‌ شده‌ است؛ آنجا كه‌ حضرتش‌ مالك‌ را از فاصله‌ گرفتن‌ از مردم‌ و حجاب‌ قرار دادن‌ میان‌ خود و مردم‌ نهی‌ می‌كند.

برادران، ترور‌ ناهنجاریِ‌ اجتماعیِ‌ خطرناكی‌ است، زیرا مردم‌ را از تعامل‌ با رهبرانشان‌ باز می‌دارد. ترور خطرناك‌ است، زیرا در چنین وضعیتی، محاكمه و صدور حكم‌ و اجرای‌ آن‌ تنها در دست‌ یك‌ نفر قرار می‌گیرد، و آن‌ یك‌ نفر چه‌بسا به‌ راه‌ خطا رود. اگر این‌ راه‌ باز شود، دیگر ممكن‌ نیست‌ كه‌ عدالت‌ در جامعه‌ حكم‌فرما شود. بر حامیان‌ و نگهبانان‌ جامعه‌ است‌ ـ اگر جامعه‌ را نگهبانانی‌ باشد ـ كه‌ پدیدۀ‌ ترور را به‌ صورت‌ ریشه‌ای‌ و نهایی‌ درمان‌ كنند.

(30)خدایت‌ بیامرزد ابوجمیل، تو مرگ‌ را پذیرا شدی، ولی‌ مرگ‌ هرگز فنا و نابودی‌ نیست. مرگ، در نظر مؤ‌من، انتقال‌ از زمین‌ به‌ آسمان‌ و از محدودیت‌ به‌ لایتناهی‌ است. مرگ‌ شكستن‌ زنجیرهاست. آیا به‌ این‌ گفتۀ‌ قرآن‌ كریم‌ ایمان‌ نداریم‌ كه: «الَّذی‌ خَلَقَ‌ المَوتَ‌ و الحَیاةَ‌ لِیَبلُوَكُم»«7» پس‌ مرگ‌ آفرینش‌ است‌ نه‌ نابودی، زندگانی‌ واقعی‌ تنها پس‌ از مرگ‌ است.

پدیدۀ‌ مرگ‌ و حیاتِ‌ پس‌ از آن‌ عین‌ تحول و پیشرفت‌ و تكامل‌ است. هیچ‌ تحولی‌ بدون‌ مردن‌ صورت‌ نمی‌گیرد. تكامل‌ حقیقی‌ انسان‌ تنها در پرتوِ‌ گذر كردن‌ از مرحله‌ای‌ تحقق‌ می‌یابد كه‌ در آن‌ می‌زید. تبدیل‌

30