شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

در پاسداشت آزادی

<
>

(24)برادران، مطبوعات‌ از مهم‌ترین‌ میدان‌های‌ جهادی‌ و از برجسته‌ترین‌ عواملِ‌ تكوینِ‌ انسانِ‌ مدنی‌ است. این‌ جایگاهِ‌ والا وظایفی‌ در قبال‌ جامعه بر عهدۀ‌ اصحاب‌ مطبوعات‌ می‌گذارد، همان‌طور كه‌ وظایفی‌ در قبال‌ اینان‌ بر عهدۀ‌ جامعه‌ می‌نهد. وظیفۀ‌ اینان‌ در قبال‌ جامعه‌ جهت‌دهی و روشنگری‌ و خیرخواهیِ‌ مخلصانه‌ و بی‌شایبه‌ است. حق‌ آنان‌ بر جامعه‌ نیز همان‌ برخورداری‌ از آزادی و پشتیبانی‌ و تأمین‌ امكاناتی‌ است‌ كه‌ او را از فساد و انحراف‌ مصون‌ بدارد.

برادران، آزادی‌ برترین‌ ساز و كار برای بسیج كردن‌ همۀ‌ توانایی‌ها و ظرفیت‌های‌ انسانی‌ است. هیچ‌كس‌ نمی‌تواند در جامعۀ‌ محروم‌ از آزادی‌ خدمت‌ كند، توانایی‌هایش‌ را پویا و موهبت‌های‌ الهی‌ را بالنده‌ سازد. آزادی بهترین روش برای به‌کار گرفتن امکانات بشری در راه خدمت به جامعه است. آزادی‌ یعنی‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ كرامت‌ انسان‌ و خوش‌گمانی‌ به‌ انسان و حال‌ آنكه‌ نبود آزادی‌ یعنی‌ بدگمانی‌ به‌ انسان‌ و كاستن‌ از كرامت‌ او. كسی‌ می‌تواند آزادی‌ را محدود كند كه‌ به‌ فطرت‌ انسانی‌ كافر باشد. فطرتی‌ كه‌ قرآن‌ می‌فرماید: «فِطرَتَ‌ اللّهِ الَّتی‌ فَطَرَ‌ الناسَ‌ عَلَیها»«4»، فطرتی‌ كه‌ پیامبرِ‌ باطنی‌ و درونی‌ انسان‌ است.

(25)آزادی‌ حقِ‌ روزنامه‌نگار است كه‌ جامعه‌اش‌ باید به‌ او پیشكش‌ كند. آزادی‌ خدمتی‌ است‌ به‌ روزنامه‌نگار تا كار خود را به‌ انجام‌ رساند، و خدمتی‌ است‌ به‌ جامعه‌ تا همه‌چیز را بداند. صیانت‌ از آزادی‌ ممكن‌ نیست‌ مگر با آزادی. آزادی، برخلاف‌ آنچه‌ می‌گویند، هرگز محدودشدنی‌ و پایان‌یافتنی‌ نیست. در حقیقت، آزادیِ‌ كامل‌ عینِ‌ حق‌ است. حقی‌ است‌ از جانب‌ خدا و حدی‌ بر آن‌ نیست.

(26)آزادیِ‌ حقیقی دقیقاً‌ رهایی‌ از عوامل‌ فشار خارجی‌ و عوامل‌ فشار

27