شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

یادداشت ناشر

<
>

دیگر مذاهب قرار مى دهد، و با اندوخته ها و بینش و برداشت خود از اسلام پاسخگوى پرسش‌هاى گوناگون و مشكلات فكرى جامعه لبنان مى شود و با رشحاتِ فكر خود در عرصه هاى اجتماعى، به مشكلات اجتماعى پاسخ مى گوید.

اینها و ده‌ها عاملِ دیگر، منظومۀ فكرى و نظام مدیریتى امام موسى صدر را شكل مى دهد و این منظومۀ و نظام اكنون در اختیار ماست.

اهمیت و گسترۀ موفقیت فكرى و عملى امام موسى صدر را مى توان از میزان كینه ورزی‌ها و زمینه سازی‌هاى چندجانبه براى اجراى توطئۀ ربودن ایشان و دور نگه داشتن او از عرصۀ پرتحول لبنان و منطقه درك كرد.

اكنون 27سال است كه امام در زندان‌هاى لیبى به سر مى برد. همان اراده اى كه او را در 9 شهریور 1357ربود، امروز بر همان عزم است كه جامعۀ اسلامى و خاور میانه و لبنان را از افكار و اندیشه هاى چنین متفكرِ مصلحِ آینده نگرى محروم نگه دارد؛ دیدگاه‌ها و اندیشه هایى كه پس از گذشت چهار دهه هنوز راهگشا و پاسخگوست و هنوز بدان قدر و پایه است كه در چالش‌هاى امروز ایران به یارى ما بیاید. اگر معمر قذافى 27 سال پیش امام را نربوده بود، قطعا شرایط كنونى منطقه و دارالاسلام به گونه اى دیگر بود.

مؤسسۀ فرهنگى تحقیقاتىِ امام موسى صدر، علاوه بر پیگیرى قضیۀ ربودن امام صدر، نشر اندیشه و روش و دستاوردهاى فرهنگى و فكرى او را مورد نیاز جامعه مى داند و آن را وظیفۀ بلافصلِ خود مى شمارد. زیرا بر این باور است كه دیدگاه‌هاى او، پس از گذشت نزدیك به سه دهه از غیبتش، هنوز تازگى و طراوت دارد و مى تواند به پرسش‌هاى مطرح امروز جامعۀ ایران نیز پاسخ گوید. علاوه بر این، حفظ میراث دینى و فرهنگى این مرز و بوم و این فرهنگ وظیفه اى است بر دوش همگان.

از این رو، مؤسسۀ فرهنگى تحقیقاتى امام موسى صدر، كه از آغاز

11