شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

ضرورت موضع‌گیری تاریخی

<
>

ضرورت موضع گیری تاریخی

در سفر امام موسی صدر در سال 1967 به کشورهای آفریقایی

و دیدار با مهاجران لبنانیِ ساکن آفریقا،

جنگ موسوم به شش روزۀ اعراب و اسرائیل درگرفت.

امام از سفر خود بازگشت و این بیانیه را صادر کرد.

411