شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

فِرَق، دریچه‌های تمدن

<
>

فرق دریچه های تمدن

اولین دورۀ انتخاباتِ ریاستِ مجلس اعلای شیعیان

در سال 1969 برگزار شد و امام صدر به اتفاق آرا

به مقام ریاستِ این مجلس رسید.

پس از این اتفاق، شارل حلو، رئیس‌جمهور لبنان،

به دارالإفتاء جعفری رفت تا به امام صدر تبریك گوید.

متن زیر سخنرانی امام موسی صدر در این دیدار

به نقل از روزنامۀ بیروتی النهار مورخ 30/5/1969 است.

355