شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

شیعیان در لبنان

<
>

شیعیان در لبنان

در موقعیتی‌ حساس‌ و سرنوشت‌ساز،

امـام‌ موسـی‌ صـدر مورد اتهام‌ و افترا قرار گرفت.

پس از این شایعه و افترا گروه‌های مردمی و شخصیات رسمی

از مذاهب مختلف لبنان برای حمایت از امام روانۀ صور شدند.

جنوب لبنان به جنب‌وجوشی بی‌سابقه افتاد تا این فتنه خاموش شود.

به همین سبب، امام صدر در كنفرانسی مطبوعاتی شركت كرد

تا واقعیت‌ها و نیز اوضاع شیعیان را توضیح دهد.

331