شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

ضرورت تجدیدنظر در شیوه‏هاى تبلیغ

<
>

ضرورت تجدید نظر در شیوه های تبلیغ

نوشتۀ زیر متن کامل سخنرانى امام موسى صدر است

که در تاریخ هفتم مهر 1344 در مؤسسۀ دارالتبلیغ اسلامى قم

در حضور بزرگانى چون آیات عظام سید کاظم شریعتمدارى،

شیخ مرتضى حائرى، سید محمدباقر سلطانى طباطبایى،

استاد شهید مرتضى مطهرى، و جمع کثیرى از علما و فضلاى

آن روز حوزۀ علمیه ایراد شده است.

301