شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

با هانری کربن، خاورشناس بزرگ

<
>

با هانری کربن، خاورشناس بزرگ

مقدمه‌ای که امام موسی صدر، بنابه‌در‌خواست مترجم عربی کتاب تاریخ فلسفه اسلامی نوشتۀ هانری کُربن، نگاشت؛

به نقل از مجلۀ العرفان، شمارۀ 54، ژوئن1966

185