شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

اسلام و فرهنگ قرن بیستم

<
>

‌ آن‌ است. به‌ همین‌ علت جامعۀ‌ اسلامی‌ رنگ‌ انسانی‌ دارد؛ نه‌ رنگ‌ فردی‌ یا اصالت‌ فرد، به‌طوری که‌ همۀ‌ سازمان‌ها و مقررات‌ برای‌ فرد تنظیم‌ شده‌ باشد؛ و نه‌ رنگ‌ اجتماعی‌ یا اصالت‌ جامعه، به‌طوری که‌ به‌‌كلی‌ فرد در آن‌ فراموش‌ شده‌ است.

جامعه یكپارچه‌ و به‌هم‌پیوسته است و نه گسسته. جامعه درگیر اختلافات افراد و دسته‌های متأثر از فعل‌ و انفعالات‌ محیط‌ و عوامل‌ طبیعی‌ نیست. جامعه هم مانند خود انسان در عین تکثر وحدت دارد، و افراد گوناگون‌ و دسته‌های‌ متنو‌ع همگی‌ در یك‌ مسابقه برای‌ كسب‌ رضایت‌ خدا به‌ یكدیگر كمك‌ می‌كنند.

(211)و بالاخره‌ اسلام‌ دربارۀ كار که اگر با اخلاص‌ قرین‌ شود، عبادت است، برای دنیا و آخرت، جسم‌ و روح، خیر و شر، پاكی‌ و پلیدی، و امثال‌ این‌ها مفاهیمی به‌دست می‌دهد.

این‌ مفاهیم پایۀ‌ اول‌ فرهنگ‌ اسلام‌ را تشكیل‌ می‌دهد و در عقاید و رفتار و اخلاق‌ مسلمان‌ به‌‌منزلۀ‌ ریشه‌ و اساس‌ است.

ب. آموزه‌های اسلام

(212)قرآن‌ كریم‌ و سیرۀ‌ پیغمبر بزرگ‌ اسـلام‌ دو منبع‌ اصلی‌ و پـراهمیت‌ برای‌ بالا بردن‌ سطح‌ فرهنگ‌ مسلمانان‌ در همۀ‌ ابعاد است. عقاید و تشریع و اخلاق و ادبیات‌ و هنر و ضرب‌المثل‌‌ها و داستان‌‌های‌ آموزنده‌ و قصص‌ تاریخی‌ همواره افکار و عقل مسلمانان را متحول و نفوس آنان را تربیت کرده است.

در این آموزه‌ها به‌ بحث‌‌ها و نكات‌ گوناگون‌ اجتماعی و اقتصادی و فلسفی‌ و غیر آن، حتی‌ روان‌شناسی‌ نیز برمی‌خوریم.

در احادیث‌ شریف دربارۀ‌ مبارزه‌ با حسد، كه‌ مرض‌ اخلاقی‌ محسوب‌

110