شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

اسلام و فرهنگ قرن بیستم

<
>

(201)دوستان‌ گرامی،

رَأَیـتُـهُ‌ فَـرَأَیـتُ‌ الـنّــاسَ‌ فِـی‌ رَجُـلٍ‌

‌وَ الدَّهرُ فِی‌ ساعَةٍ‌ وَ الأَرضُ فِی‌ دار

چون او را در آن ساعت و در آن خانه دیدم، توان گفت که جملۀ مردمان را در یکی مرد و جملۀ روزگار را در یکی ساعت و جملۀ خاک را در یکی خانه دیدم.

این‌ معجزه‌ اگر در نظر شاعر عرب، ابن‌‌عباد، تحقق‌ یافته‌ باشد، ما نمی‌توانیم‌ آرزو كنیم‌ كه‌ همیشه‌ به‌‌وقوع‌ بپیوندد. بنابراین، جای‌ تعجب‌ نیست‌ اگر من‌ از دشواری وظیفه‌ای‌ كه‌ به‌ عهده‌ام‌ گذاشته‌ شده، شكایت‌ كنم. خلاصه‌ كردن‌ بحثی‌ كه‌ در یك‌ كتاب‌ نمی‌گنجد، در یك‌ سخنرانی‌ و در یك‌ ساعت.

(202)این‌ مشكلی‌ است‌ كه‌ همۀ‌ دوستان‌ دانشمندی كه‌ در این‌ سمینار و در این‌ سلسله‌سخنرانی‌ها شركت‌ كرده‌اند، با آن‌ روبه‌رو بوده‌اند و همین‌ مسئله‌‌ سبب‌ می‌شود كه‌ من‌ شكایت‌ خود را به‌ عذرخواهی‌ تبدیل‌ كنم. به‌ویژه‌ كه‌ هدف‌ مقدس‌ این‌ سخنرانی‌‌ها مطرح‌ ساختن‌ مسائل‌ دینی‌ برای‌ فرزندان‌ این‌ میهن‌ و همۀ‌ افراد با‌ایمان‌ در جهان‌ است، تا اطمینان‌ یابند در عصری‌ كه‌ تحولات‌ فرهنگی‌ و پیشرفت‌‌های‌ تمدن به‌ اوج‌ خود نزدیك‌ شده‌ است، حفظ ارزش‌‌های‌ والای‌ اخلاقی‌ و انسانی‌ به‌طور كامل‌ امكان‌پذیر است.

اندک‌اند افرادی که کتاب‌هایی مطالعه می‌کنند که مسئلۀ تعارض میان وجدان خود و روزگارشان را حل می‌کند و یا به مطالبی گوش‌ فرامی‌دهند که نگرانی‌هایشان را بابت دور شدن از معنویت و ذوب‌شدن در جریان‌های مادی کاهش می‌دهد.

از همین ‌‌رو، در این‌ سمینار كوشش‌ می‌شود تا نمونه‌هایی‌ به‌ آنان ارائه‌ شود و از این‌ راه‌ آنان‌ را به‌سوی‌ زندگی‌ پاك‌ و شرافتمندانۀ‌ انسانی‌

105