شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

اسلام و فرهنگ قرن بیستم

<
>

(197)این‌ سخنرانی با سبك‌ جدیدی‌ تنظیم‌ و ایراد شده‌ كه‌ آن‌ را از حیث‌ دقت‌ و حساسیت‌ در جایگاه‌ ویژه‌ای‌ قرار داده‌ است. این سخنرانی حلقه‌ای‌ از سلسله‌سخنرانی‌های‌ «مسیحیت‌ و اسلام‌ در لبنان» و هم‌زمان با سخنرانی‌ رئیس دانشكدۀ‌ پزشكی‌ فرانسه، فرانسوا دی‌ بری‌ لاتور، با عنوان‌ «مسیحیت‌ و دانش‌ جدید» ایراد شد.

مقصود از این‌ سلسله‌‌بحث‌ها كه‌ بنیاد هم‌اندیشی لبنان به‌ تنظیم‌ آن‌ها همت‌ گماشته، این‌ است‌ كه‌ عموم‌ مردم‌ به‌ پژوهش‌های‌ گوناگونی‌ كه‌ حاصل‌ اندیشۀ‌ اسلامی‌ و اندیشۀ‌ مسیحی‌ است، گوش‌ بسپارند؛ پژوهش‌هایی‌ كه‌ دانشمندان‌ و اندیشه‌وران‌ متعهدِ‌ هر دو مذهب‌ مطرح می‌کنند تا جویندگانی كه‌ به‌ این‌ نوع‌ مباحث‌ می‌پردازند، شناختی‌ حقیقی‌ كسب‌ و‌ نوعی‌ جدید از تاریخ‌ ملل‌ و نحل، كه‌ از نظر دقت‌ و عمق‌ و بی‌طرفی‌ بر شیوه‌های‌ پیشین‌ برتری‌ دارد، شکل بگیرد.

(198)من‌ در این سخنرانی دستاوردهای بزرگ اسلام را بیان کـردم و پرتوهایی بر میراث پر افتخار مشرق‌زمین افکندم و آن را با افتخار و فروتنی‌ تمام‌ تقدیم می‌کنم. از سوی دیگر، حملات‌ و انتقادهای‌ برخی‌ غافلان‌ یا متغافلان‌ را به‌ این سخنرانی یا این سلسله‌سخنرانی‌ها و به اهدافِ‌ نزدیك‌ و دور آن، باعث‌ فزونی‌ اجر و ثواب‌ خود می‌انگارم.

(199)بنده‌ بـر این‌ بـاورم‌ كه‌ قـرار دادن‌ متن‌ این‌ سخنرانی‌ در بـرابـر دیدگان‌ خوانندگان‌ خود‌ پاسخی‌ كافی‌ به‌ تشکیک‌ها و تأکیدی بر سلامت‌ اهداف‌ این‌ سلسله‌سخنرانی‌هاست و اینكه‌ این‌ مباحث‌ به‌هیچ‌وجه‌ تلاشی‌ برای‌ از میان‌ برداشتن‌ مرزهای‌ دین‌ و برای درنوردیدن‌ «نباید»ها و برای تحریف‌ نیست؛ بلكه، كاملاً‌ به‌‌عكس، تلاشی‌ است‌ پیوسته‌ در راه‌ برجسته‌ کردن اندیشۀ‌ دینی‌ و دستاوردهای فكری‌ اسلام.

(200)مایلم‌ باز تأ‌كید كنم‌ كه‌ هدف‌ از این‌ سخنرانی‌هـا عبارت‌ است از

103