شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

اسلام و فرهنگ قرن بیستم

<
>

اسلام و فرهنگ قرن بیستم

مرکز آموزش علوم اسلامی (معهد الدرسات الإسلامیة) در صور، که به همت امام موسی صدر تأسیس شد، سخنرانی زیر را همراه مقدمۀ کوتاه آن

در 27/5/1969، منتشر کرد.

101