شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

ذوق و ابتکار در دعوت

<
>

انتخاب كردند. فعالیت خانم‌ها در امور خیریه، به علت روح مردم دوستى و زیادى عاطفه، افزایش گرفت تا آنجا كه برندۀ جایزۀ فعال ترین عضو در سال 1960یكى از خانم‌ها بود. براى تشدید و ازدیاد علاقۀ خانم‌ها به اهداف و افكار جمعیت، توزیع شهریۀ فقرا و رسیدگى به حال خانواده هاى فقیر را دو‌بار در هر ماه بر عهدۀ خانم‌ها گذاشتیم. مشاهدۀ مناظر فقرا و رضایت روحی‌ای كه در اثر رسیدگى و ملاطفت با مستمندان در این خانم‌ها به‌‌وجود آمد، شخصیت اصلى خانم‌ها یعنى روح انسانى را در آنان زنده كرد و به‌ خوبى درك كردند كه به ‌جز زنانگى و مدپرستى و لباس خوب پوشیدن، شخصیتى دیگر هم مى‌ توان داشت، و این شخصیت عظمت و ثبات و لطف بیشترى دارد.

(125)خانم‌هاى عضوِ جمعیت رفته‌ رفته جلسات سخنرانى ماهانه، نماز جماعتِ روزهاى جمعه و مجالسى ویژۀ اعیاد و وفیات برپا كردند و، پس از یك سلسله بحث و گفت‌وگو، در لباس پوشیدنْ حد متوسطى انتخاب كردند. امید به آیندۀ این خانم‌ها بسیار زیاد است. در حال حاضر سطح فكرى آن‌ها به ‌تدریج بالا مى‌ رود، آن‌ها را از مسیر «با هر بادى» و همكارى با پاره اى دسته‌جات سیاسى و حتى جمعیت‌های خیریه اى كه نیات و مقاصد ناصواب دارند، بازداشته‌ ایم، و اشتیاق و علاقۀ فطرى آن‌ها به تعالیم دینى رو به تزاید گذاشته. البته، در این راه از مردها نیز كمك گرفته شده و می‌شود، همان طور كه خانم‌ها نیز به نوبۀ خود در مراقبت و تأثیر بر مردهایشان نقش مهمى دارند.

اصلاح مجالس عزادارى

(126)مجالس عـزادارى و محافل دینـى هفتگى و ماهـانه، كه در تاریخ شیعه و توسعۀ تعالیم دینى نقش مهمى داشته است، در لبنان گرفتار وضعى بود

66