شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

ذوق و ابتکار در دعوت

<
>

بنابراین، خواه‌ ناخواه به طرف اسلام رو مى‌كنند. در قسمت‌هاى جنوبى هند درست همین وضع دیده مى‌ شود.

(107)آقایان عزیز، اگر با خشونت و تصلّب بخواهیم مردم را به حفظ حدودِ خود مجبور سازیم، تا در برابر ما آزادی رفتار و آزادی گفتار و آزادی سؤال و مناقشه و مباحثه نداشته باشند، خود را از حقیقت دور و معالجات فرضی و خیالی و پیشنهادهای تخیّلی کرده‌ایم. مصلح، قبل از هر چیز، باید واقعیت‌ها را هرچه هم تلخ باشد، درک کند.

(108)در آمـریكاى شمالـى، بـرحسب آمـار دقیق، در حـدود بیست میلیون مسلمان وجود دارند كه غالباً سیاه‌پوست‌ اند و با تعلیمات غلطى ایمان آورده‌اند. مخالفت اسلام با تبعیضِ نژادى در جلب این طبقۀ محروم بسیار مؤثر بوده است.

(109)در ژاپن و شبه‌ جزیرۀ مالزى و برمـه و حتـى اروپـا، رغبــت عجیبى به اسلام مشاهده می‌شود. در یك گزارشِ دبیر اول اتحادیۀ جوانانِ كمونیستِ اتحادِ جماهیرِ شوروى، از توجه و تمایل شدید جوانان به اسلام شكایت شده است. در کتاب‌های جدید اروپایى علاقه و اهتمام بسیار دانشمندان رشته‌ هاى مختلف حقوق و فلسفه به دین اسلام به چشم می‌خورد.

آمادگى كیفى

(110)اما از نظر كیفیت، متأسفانه، باید اعتراف كرد كه یك اكثریت قابل توجه كه شاید تعدادشان از 85% بیشتر باشد، به‌كلى از تعالیم اسلام بى‌خبرند. در این عده دین به صورت ناسیونالیته اى درآمده است. او خود را مسلمان می‌داند، همان طور كه خود را مثلاً عرب یا ترك مى‌ شمارد. به این ملیت پایبند است و از او دست برنمی‌دارد، هرچند از خصوصیات او بى ‌خبر است. این نوع از نگرشْ در میان زن‌های مسلمان بیشتر رایج است.

58