شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

اسلام

<
>

عصرِ نزولِ‌ وحی. نیز آیاتی‌ كه‌ داستان‌های‌ فراعنه‌ را نقل‌ می‌كند، به‌ویژه فرعون زمانِ حضرت یوسف و ذکر نام او که عزیز بود و، همچنین‌، داستان‌ مربوط‌ به‌ فرعون‌ زمان‌ حضرت‌ موسی‌ع‌ و غرق‌ شدن‌ وی‌ و گرفتن‌ بدن‌ او از آب، در این‌ آیات اساساً‌ هیچ‌گونه‌ اثری‌ از داستان‌های معروف عصر ظهور حضرت‌ محمدص مشاهده‌ نمی‌شود، بلكه‌ برخی‌ از این‌ اطلاعات همچنان‌ از دسترس‌ دانش‌ بشری‌ به‌دور بود تا زمانی‌که شامپلیون تاریخ‌ فراعنه‌ را کشف کرد.

معنویت‌ در اسلام‌

(45)این‌ موضوع‌ مورد بحث‌ و نقد بسیاری‌ از منتقدان و علاقه‌‌مندان بـه امور دینی‌ قرار گرفته‌ است. من‌ بسیاری‌ از بحث‌های‌ این بُعد اسلام را خوانده‌ و یا شنیده‌ام. آنان در این امور تأمل می‌کنند: دخالت‌ اسلام‌ در امر زندگی‌ عادی‌ و مادی‌ و مقابله‌به‌مثل‌ در قبال‌ تعدی‌ و تجاوز دشمن، رد كید به‌ كید؛ و اهمیتی‌ كه‌ به‌ مسئلۀ‌ ازدواج‌ داده‌ و تأ‌كیدی‌ كه‌ به‌ آن‌ دارد و حتی‌ تشبیه‌ بهشت‌ به‌ باغی‌ كه‌ در آن‌ حور و کاخ‌ها و نهرهایی‌ از عسل‌ و شیر و غیر این‌ها وجود دارد؛ و نیز مطالعۀ‌ زندگی‌ قهرمانان‌ اسلام‌ و زعمای‌ مسلمین‌ كه بر‌ این‌ مواضع‌ و ملاحظات‌ مادی‌ تأکید می‌کند. پاره‌ای‌ از این‌ پژوهشگران‌ تجلی بُعد بسیار عظیم معنویت را در تمامی‌ معتقدات‌ و باورهای‌ اسلامی‌ و در آفریدگار جهان‌ و صفات‌ و اسمای ذات‌ مقدس‌ الهی‌ و در ایمان‌ به‌ غیب‌ که ركن‌ اساسی‌ اسلام‌ از دیدگاه‌ قرآن‌ كریم‌ است، نادیده گرفته‌اند. به‌هرحال، ضروری‌ است‌ كه‌ ما این‌ موضوع‌ را با مقدمه‌ای‌ روشنگر تحقیق‌ و بررسی‌ کنیم.

(46)سنت‌ رایج‌ مقتضی‌ است‌ كه‌ اشیا و، همچنین،‌ اعمال‌ انسانی‌ را به‌ دو بخش‌ مادی‌ و معنوی‌ تقسیم‌ كنیم‌ و بر طبق‌ چنین‌ تقسیمی،‌ به‌طور

35