شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

اسلام

<
>

نبرد ازلی‌ و ابدی‌ را میان‌ حق‌ و باطل‌ از هر نوع و وصف و قدرت‌ و اندازه‌ موجب‌ شده‌ است.

(32)از مهم‌ترین‌ جنبه‌هـای‌ تـربیتی‌ این‌ دیدگاه‌ جنبۀ‌ اغواگـری‌ و گمراهی‌ و انحراف‌ به‌دست شیطان‌ و با مساعدت‌ لشكریان‌ او، از جمله‌ نفس‌ امارۀ به‌ سوء است كه‌ خود بیانگر حد و قطعیت‌ آزادی‌ و اختیار انسان‌ است‌ و تأ‌كید بر این‌ واقعیت‌ دارد كه‌ انسان‌ میان‌ خیر و شر مخیر است، نه‌ اینكه‌ مجبور و ناچار باشد تا به‌ آن‌ هدف‌ و مقصود و مسیری رهنمون‌ شود كه‌ نقش‌ تكوینی‌ او برایش‌ مقرر داشته‌ است.

(33)قـرآن‌ كریم، آزادی‌ و اختیار انسان‌ را به‌ صورت‌ داستانـی‌ در ‌تابلویی‌ زیبا ترسیم‌ و در آیات‌30 تا 38 سورۀ‌ بقره، چگونگی‌ آفرینش‌ را تشریح‌ كرده‌ است. به‌ موجب‌ این‌ آیات‌ شریفه، خداوند اراده‌ كرده‌ است‌ كه‌ خلیفه‌ای‌ روی‌ زمین‌ مستقر كند، نه‌ موجودی‌ چونان‌ ابزارِ‌ بی‌اراده‌ یا شبیه‌ به‌ آن، بلكه‌ مشیت‌ خداوند بر آفرینشِ‌ موجودی‌ تعلق‌ گرفته‌ است‌ كه‌ بتواند بر طبق‌ اراده‌ و اختیار خود عمل‌ كند و در اعمال‌ ارادی‌ و اختیاری، آزادی‌ خویش‌ را به‌ آزمایش‌ گذارد. بدیهی‌ است‌ كه‌ آزادی‌ و اختیار انسان، در عمل، آن‌گاه‌ محقق‌ خواهد شد كه‌ گرایش‌های‌ خیر و شر، هر دو، در نهاد وی‌ وجود داشته‌ باشد و با وجود راه‌های‌ خیر و شر در روی‌ زمین‌ بود كه‌ خداوند انسان‌ را با این‌ خصایص‌ آفرید و سپس‌ اسما را به‌ وی‌ آموخت‌ و او را برای‌ شناخت‌ جهان‌ آفرینش‌ و نیروهای‌ خلقت‌ و احاطه‌ بر آن‌ها آماده‌ ساخت. در این‌ هنگام‌ بود كه‌ به‌ ملائكه‌ فرمان‌ داد بر آدم‌ سجده‌ كنند. پس‌ همۀ‌ فرشتگان‌ آدم‌ را بر طبق‌ امر آفریدگار سجده‌ كردند. درحقیقت‌ سجود و خضوع‌ فرشتگان‌ در برابر آدم‌ مستلزم‌ مطیع ساختن قدرت‌ها و نیروهای‌ هستی‌ در برابر انسان‌ است؛ قدرت‌ها و نیروهایی‌ كه‌ در دست‌ ملائكة‌اللّه است. بدین‌ترتیب، آدم‌ فرمانروای جهان و جانشین‌ و خلیفۀ‌

30