شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

اسلام

<
>

(20)در آثار و روایات‌ اسلام‌ مضامین‌ زیر جلب‌ توجه‌ می‌كند: «قلب مؤ‌من‌ عرش‌ رحمان‌ است.»‌«16» «من‌ نزد دل‌های‌ شكسته‌ هستم.»‌«17» «هركس‌ كه‌ از بیماری‌ عیادت‌ كند، مثل‌ این‌ است‌ كه‌ مرا در عرشم‌ عیادت‌ كرده‌ است.» «نیكوكار آن‌گاه‌ كه‌ نیكی‌ می‌ورزد با خدا مصافحه‌ می‌كند.»

(21)چنین است کـه محقق، در مكتب‌ اسلام، تصور جدیدی‌ بــرای اللّه می‌یابد كه‌ با همۀ‌ تصورها و صورت‌های‌ دیگر در سایر مكاتب‌ متفاوت‌ است. اگر ما بتوانیم‌ ایمان‌ مسیحیت‌ را به‌ خدا در این‌ جمله‌ خلاصه‌ كنیم‌ كه‌ خدا محبت‌ است، می‌توانیم‌ ایمان‌ اسلامی‌ را به‌ خدا در این‌ جمله‌ خلاصه‌ كنیم‌ كه‌ خدا حق‌ است، به‌تمامیِ‌ آنچه‌ از مفهوم‌ كلمۀ‌ حق‌ اراده‌ می‌شود. مترجمان‌ متأ‌خرِ قرآن‌ كریم‌ كلمۀ‌ اللّه را در ترجمۀ‌ خود حفظ‌ كرده‌ و تعبیر مشابهی‌ برای‌ آن‌ نیاورده‌اند و این‌ كار بسیار خوبی‌ است.

ملائكه‌

(22)مسئلۀ‌ فرشتگان‌ از كهن‌ترین‌ نظریه‌هایی‌ است‌ كه‌ ادیان‌ مطرح‌ كرده‌اند. لكن‌ در اسلام‌ و در همۀ‌ ادیان‌ این‌ موضوع‌ با اندیشه‌هایی‌ كه‌ در آرای‌ فلاسفه‌ به‌ نام‌ «ارباب‌ انواع»‌ و «مُثُل‌ افلاطونی»‌ و «انوار اسپهبدیه»‌ آمده‌ است،‌ به‌كلی‌ فرق‌ دارد. موضوع‌ ملائكه‌ در اسلام‌ در كتاب‌های‌ محققان‌ شرق‌ و غرب‌ به‌طور مشروح بررسی‌‌ شده است و در این‌ تحقیقات، بیانات‌ علمای‌ علم‌ كلام‌ و محققانِ اساطیر و افسانه‌ها و باورها دربارۀ‌ فرشتگان‌ مقرب، از جمله‌ جبرائیل‌ و میكائیل‌ و اسرافیل‌ و عزرائیل و نیز آرای برخی مستشرقان بزرگ، از طریق بحث‌های تطبیقی‌شان، به‌ آنان كمك‌ كرده

26